Stworzenie dashboardu zarządczego ze wskaźnikami HR

FIRMA:

Duża firma produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • przetworzenie ‘big data’ na ‘smart data’;
 • przygotowanie narzędzia, które będzie realizowało potrzeby HR Managera, jak i poszczególnych managerów;
 • stworzenie narzędzia, które będzie funkcjonalne w rozumieniu tej firmy – nie będzie mierzyło wszystkiego, tylko to, co faktycznie istotne dla ich biznesu;
 • wygenerowanie oszczędności czasu na przygotowywanie kilku raportów w oddzielnych plikach, tylko wszystkie dane w jednym miejscu;
 • stworzenie rozwiązania, które będzie pomocne dla HR Managera i Dyrektora Zarządzającego podczas podejmowania decyzji personalnych, tworzenia strategii dla biznesu i HR na kolejne lata, pracy 1:1 z managerami nad optymalizacją i polepszeniem wyników jakościowo-ilościowych w ich działach;
 • osiągnięcie celu, jakim jest zminimalizowanie nadgodzin, niedopracowania etatu, braków kadrowych, lepsze zarządzanie zasobami.

OPIS:

Projekt polegał na stworzeniu narzędzia / dashboardu w EXCEL z użyciem PIVOT. Obszary danych, które zostały zawarte w tym narzędziu:

 • dowolna możliwość sortowania danych wg: lat (5 lat wstecz), kwartałów, miesięcy, przełożonych, działów i numeru ewidencyjnego pracownika, rodzaju umowy o pracę;
 • dane finansowe: przychody, zyski, marża;
 • HC ROI (Return On Investment, wartość dodana zapewniana przez zasoby ludzkie; wielkość zwrotu dla organizacji, przypadająca na każdą złotówkę zainwestowaną w pracownika), VAHC (poziom zysku przypadający na etat w firmie);
 • wartość wypłaconych wynagrodzeń zasadniczych, premii, średnie wynagrodzenia w danych działach;
 • liczba zatrudnionych pracowników wedle rodzaju umowy, zatrudnienie pracowników młodocianych, liczba wszystkich pracowników, z którymi była podpisana choć jedna umowa, podział na rodzaj umowy współpracy i sumaryczna wysokość wynagrodzenia, które zostało wypłacone w zależności od rodzaju umowy, liczba zatrudnionych młodocianych w podziale na czas zatrudnienia, poziom rotacji wszystkich pracowników;
 • bilans zatrudnienia – nowi pracownicy i ci,  którzy odeszli – powody odejścia;
 • staż pracy z wyróżnieniem osób, którym zbliża się wiek emerytalny i informacją, kiedy go osiągną;
 • nieobecności, zwolnienia lekarskie, NN (nieobecność nieusprawiedliwiona), UnŻ (urlop na żądanie), wskaźnik Bradforda (wskaźnik, który pozwala mierzyć krótkie nieobecności w pracy);
 • nadgodziny – liczba i wartość kwotowa wypłaconych nadgodzin;
 • zaległe urlopy w dniach i wartości ekwiwalentu urlopowego w podziale na przełożonych;
 • niedopracowanie etatu;
 • niedopracowanie dziennej normy wraz z powodami.

SUKCESY:

Dobra realizacja tego projektu skłoniła HR do rozszerzenia współpracy o przygotowanie kolejnego dashboardu.

Projekt doradczy – strategia HR na 2021 rok w firmie produkcyjnej

FIRMA:

Firma produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • oczekiwanie ze strony zarządu względem HR jasnych kierunków działania;
 • pierwsza strategia działu HR;
 • niepewność rynkowa związana z pandemią.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu audytu HR – weryfikacji aktualnego stanu jakości procesów i standardów IT w obszarze zasobów ludzkich;
 • analizie rozbudowanych danych dotyczących czasów trwania poszczególnych procesów, wskaźników HR takich jak absencja, rotacja i inne, analizie P&L (zyski i straty);
 • analizie głównych wskaźników makroekonomicznych, aby strategia nie była tworzona tylko dla działu HR, ale dla działu, który znajduje się w firmie w konkretnym otoczeniu biznesowym;
 • odniesieniu się do misji, wizji, wartości i strategii firmy na 2021 rok;
 • analizie wyników sprzedaży z poprzednich lat;
 • analizie danych dot. ZZL (zarządzanie zasobami ludzkimi) z poprzednich lat;
 • analizie sytuacji branży klienta i rynku pracy w Polsce w odniesieniu do sytuacji pandemicznej;
 • przygotowaniu konkretnych wytycznych na 2021 rok w odniesieniu do wskaźników.

SUKCESY:

Przygotowane dane zostały wykorzystane nie tylko przez dział HR, ale także przez zarząd firmy.

Rekrutacja w modelu zewnętrznego działu HR pracowników działu marketingu

FIRMA:

Międzynarodowa firma usługowa

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • projekt “na wczoraj”;
 • kontakt z osobą decyzyjną w Polsce i przyszłymi przełożonymi zagranicą.

OPIS:

 • przygotowanie arkuszy z opisem stanowiska i wszystkimi niezbędnymi informacjami w porozumieniu pomiędzy przełożonym, zewnętrznym działem HR by usprawnić komunikację z kandydatami;
 • odbycie rozmów w języku angielskim z przyszłymi przełożonymi;
 • zredagowanie ogłoszeń o pracy wedle wytycznych oraz potrzeb Klienta;
 • przygotowanie dyspozycji dla grafika, który miał przygotować kreację ogłoszeń o pracy, z myślą o Employer Branding (budowanie marki pracodawcy) i zwiększeniu skuteczności ogłoszenia o pracy;
 • uwzględnienie w kreacji ogłoszenia takich materiałów jak brand book (księga znaków, pozwalająca na spójną identyfikację wizualną marki), wizualizacja na stronie internetowej tak, aby przekaz HR-owy i marketingowy był spójny;
 • obsługa portali z ogłoszeniami o pracy;
 • selekcja kandydatur;
 • kontakt z kandydatami na 3 etapach- kontakt telefoniczny, analiza portfolio kandydatów, spotkanie
 • umawianie spotkań z przełożonym oraz uczestnictwo w spotkaniach;
 • wsparcie przełożonych w wyborze osób do zatrudnienia.

 

Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Projekt doradczy – audyt działu HR

FIRMA:Audyt HR MAKINA Katarzyna Piekut

Duża firma produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • ocena jakości prowadzonych działań i procesów;
 • przedstawienie benchmarków na rynku oddalonym od większej aglomeracji.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu ustrukturyzowanych wywiadów z: HR Managerem, szefami poszczególnych działów i Członkiem Zarządu;
 • analizie przed “wejściem  do firmy” np. procesu aplikowania na najważniejsze grupy stanowisk; sposobów aplikowania do firmy i czasu poświęcanego przez kandydatów;
 • analizie danych historycznych (absencja, rotacja, NN, nadgodziny i powody delegowania do nadgodzin, budżety – w tym szkoleniowy);
 • analizie konkurencji pod względem Employee Value Proposition (wartości oferowane pracownikom);
 • analizie poszczególnych procesów na ścieżce kandydata, pracownika i byłego pracownika;
 • analizie procesu rekrutacji;
 • analizie procesu wdrożenia pracownika do firmy;
 • analizie ocen okresowych, sposobu i jakości wypełniania przez przełożonych;
 • analizie strategii firmy, analizie P&L (Profits&Losts = rachunek zysków i strat);
 • analizie regulaminu pracy, wynagrodzeń i premiowania oraz pozostałej dokumentacji dot. zasobów ludzkich;
 • przygotowaniu rekomendacji.

SUKCESY:

Przygotowana analiza i rekomendacje spełniły oczekiwania Klienta. Dział HR otrzymał konkretne wytyczne, które określają, w jakich aspektach świadczy współpracę dla klienta wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z rynkiem, poniżej lub powyżej oczekiwań, lub tego, co oferuje konkurencja i aktualne trendy HR.

Projekt doradczy – wybór wskaźników dla działu HR

FIRMA:

Duża firma produkcyjna

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • wybór i uargumentowanie przed zarządem, dlaczego akurat te wskaźniki HR mają wesprzeć top management w lepszym zarządzaniu firmą.

OPIS:

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu wywiadów z top management (5 osób) odnośnie wyzwań i tego, jakie dane ułatwiłyby pracę;
 • wywiadach w dziale HR;
 • obserwacji managerów podczas pracy, przed ocenami okresowymi i spotkaniami podsumowującymi pracę poszczególnych członków zespołów – rozpoznanie, na jakie elementy zwracają uwagę i jakie dane są potrzebne, jakich informacji potrzebują, a aktualnie nie mają dostępu, lub zebranie ich zajmuje dużo czasu;
 • wywiadach z członkami zarządu;
 • analizie danych z poprzednich lat – rozbudowane arkusze, duże ilości danych;
 • analizie ocen okresowych oraz procesów m.in. rekrutacji i onboardingu (wprowadzenie nowego pracownika);
 • dokładnym poznaniu procesów na produkcji;
 • dokładnym poznaniu odpowiedzialności i wyzwań szefów poszczególnych działów.

SUKCESY:

Przygotowana analiza i rekomendacje spełniły oczekiwania Klienta. Komunikacja w gronie top management stała się spójna oraz zwiększyło się zrozumienie dla działań zespołu HR.

Poprowadzenie komunikacji z dostawcą