FIRMA:

Firma produkcyjna.

WYZWANIA W PROJEKCIE:

 • luki w komunikacji pomiędzy pracownikami a osobami zarządzającymi,
 • brak jasno wyznaczonych ram odpowiedzialności,
 • strata czasu spowodowana rozpatrywaniem przez kilka osób tych samych spraw,
 • brak wzięcia na siebie odpowiedzialności przez podległych pracowników.

OPIS:

W pierwszej fazie dokładnie poznałam problemy z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy firmy. Przeprowadziłam wywiady indywidualne z pracownikami wedle wcześniej ustalonego schematu, prześledziłam procesy podejmowania decyzji i zakresy obowiązków poszczególnych pracowników. Przedstawiłam rekomendacje zarządowi a następnie przeszliśmy do wdrażania zaproponowanych zmian.

W przypadku tego projektu kluczowe okazała się seria warsztatów, na których członkowie zarządu zostali zaktywizowani i zaangażowani do ustalenia kluczowych kwestii mających wpływ na komunikację w organizacji.

Ustalono:

 • zakresy obowiązków poszczególnych członków zarządu (warsztat),
 • oczekiwania względem pracowników (warsztat),
 • możliwości zmiany struktury organizacyjnej (dyskusja),
 • zweryfikowano system premiowy (warsztat),
 • ustalono misję wizję i wartości (warsztat),
 • ustalono sposób komunikacji z pracownikami (burza mózgów)

SUKCESY:

 • poprawa komunikacji w firmie,
 • ustalenie jasnych granic odpowiedzialności za poszczególne obszary w ramach odpowiedzialności członków zarządu jak i pracowników,
 • skrócenie czasu podejmowania decyzji,
 • większa świadomość mocnych i słabych stron pod kątem sposobu zarządzania.